Uzbērums

Uzbērumiem ir jāatbilst augstiem drošuma kritērijiem, lai nodrošinātu to drošu ekspluatāciju. Parasti, uzbērumi, kas tiek veidoti uz mīkstām, zemas noturības gruntīm ir pakļauti grunts konsolidācijas izraisītām deformācijām, kas var ietekmēt kopējo uzbēruma stabilitāti.

Uzbērumu stabilitātes novērojumiem tiek izmantoti dažādi ģeotehniskie sensori, galvenokārt pjezometri- grunts ūdens poru spiediena mērījumiem, inklinometri- grunts horizontālo nobīžu noteikšanai, deformāciju sensori- sēšanās kontrolei.

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS