Grunts nogruvums

Nogāzes stabilitātes analīze ir viens no galvenajiem ģeotehniskās projektēšanas uzdevumiem. Faktori, kas ietekmē stabilitāti ietver stratigrāfiju, gruntsūdens līmeni, infiltrācijas gradientus, grunts izturību, ģeometriju utt. Nogāzes stabilitāti augsnē izsaka ar attiecību starp esošo nobīdes pretestību gar iespējamo nogruvuma virsmu un nobīdes spriegumu uz virsmas.

Nogāzēs var ierīkot pjezometrus, lai noteiktu gruntsūdeņu režīmu nogāzē. Kā arī inklinometrus, lai laicīgi pamanītu horizontālās kustības nogāzes ķermenī dažādos slāņos. Šie mērījumi var sniegt ievērojamu informāciju par nogāzes uzvedību reālā laikā un laicīgi paredzēt nogāzes stiprināšanas darbus, pirms nav noticis nogruvums.

NOVIETOŠANAS PIEMĒRS